Information om status på vej- og stiprojektet

Efter et møde den 9. august 2017 mellem bestyrelsen og vejprojektet kan vi oplyse følgende:

Generelt

Generelt forløber projektet efter planen, og holder dette fortsat, bør vi være færdige i midten af oktober 2017. Af hensyn til strømpeforing af kloakkerne er udskiftningen af kantsten blev fremrykket på bekostning af stierne, som der først for alvor er taget fat på nu.

Hvis man har ønske om at se kontrakter, der er indgået med de forskellige samarbejdspartnere og interessenter, bedes man kontakte formanden.

YouSee

Der er blevet sat pinde op 15 steder, hvor der skal stå et skab til kabelTV. Vejudvalget har oplyst, at pindene ikke nødvendigvis står, hvor skabet skal placeres, idet dette nogle steder ikke har været muligt på grund af bevoksning mv. Det er et krav fra Dansk Kabel TV, at skabene står i selve skellet (og ikke langt ude i et fællesareal eller lignende), hvorfor det er strengt nødvendigt, at den enkelte grundejer straks klipper beplantningen ind til skellet ud for det sted, hvor pinden står, og sørger for, at der er 1 meter frit til hver side for pinden. Kontakt vejprojektet/Ernst Jørgensen, hvis du er i tvivl.

Derudover vil der komme detaljeret information fra Dansk KabelTV til hver enkelt ejer om selve tilslutningen til kabelnettet. Den enkelte ejer er selv ansvarlig for at få kablet lagt fra skel til hus, men Dansk KabelTV tilbyder forskellige former for assistance til rimelige priser.

Strømpeforing

Strømpeforingen af vores kloakledninger går i gang i uge 35 (ultimo august) og afsluttes i uge 37, hvis alt går vel. Hvis kloakken falder sammen under arbejdet, skal der nemlig graves op og repareres, før arbejdet kan fortsætte. Vær opmærksom på, at der er tale om meget store maskiner og køretøjer, som både fylder og larmer, og som kører i døgndrift! Det forventes, at de tager en stikvej af gangen, og at der vil være problemer med adgangsforhold og støj i perioden.

Deponering af jord

Overskydende jord bliver placeret på fællesområdet som en udbygning af volden langs legepladsen. Jorden bliver renset for farligt affald og tilsået med græs.

Kantsten

Alle gamle kantsten tages op og fjernes. Dette kræver et vist arbejdsrum på begge sider af den gamle kantsten. De nye kantsten placeres lidt længere fremme, end de gamle, for at gøre det muligt at støbe dem. Med ganske få undtagelser står hække, hegn og stensætninger langt uden for skellet ud mod vejene, hvilket umuliggøre placering af de nye kantsten i præcis samme tracé, som de gamle.

Indkørsler

Belægningen i indkørslerne vil blive rettet op et stykke ind, så de passer til den nye – lidt højere – kantsten. I det omfang ejerne ikke har ekstra fliser liggende (hvor der er behov for flere fliser), vil der blive lagt nogle brosten, se vedlagte eksempler fra indkørslerne til nr. 2 og 4.

IMG_0709 IMG_0708

Økonomi

Projektets økonomi hænger med nød og næppe sammen på nuværende tidspunkt. Vi er blevet påført en væsentlig ekstra omkostning, fordi det har vist sig, at der mod forventning flere steder er fundet store betonklodser/betonaffald under de gamle kantsten, som har måttet fjernes. Der er endvidere bestilt nye riste til de 19 vejsidebrønde, som er tilbage efter sløjfningen af de fleste brønde på vej 2 og 3. Af mindre meromkostninger har der været tale om konstatering af en ekstra vejsidebrønd i forhold til den oprindelig optælling og flytning af nogle vandstophaner, som viste sig at ligge, hvor den nye kantsten skal stå.

Der er indhentet tilbud på strømpeforing af vejsidebrøndene, og det har vist sig væsentlig dyrere end oprindeligt budgetteret. Der forhandles fortsat herom. Arbejdet ligger uden for entreprenørens opgave/kompetence.

Hvis der opstår yderligere ekstraomkostninger, kan projektet risikere at gå lidt over budgettet, men det forventes pt ikke, at det vil være nødvendigt at forhøje ejernes betaling.

Elleve ejere har pr. 10. august 2017 valgt at betale det fulde beløb med det samme, mens yderligere tre overvejer dette. Det er derfor nødvendigt at aktivere en byggekredit i midten af august måned. A conto indbetalingerne fra ejerne betyder dog, at der spares nogle renter i byggeperioden.

Stamvejen

Furesø Kommune har oplyst, at de har besluttet at lægge ny asfalt på stamvejen næste år, og at de også arbejder på at udskifte fortovsfliserne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består i 2017 af følgende personer:

Formand: Kasserer: Sekretær:
Søren Stuhde Karsten Erichsen Thomas Lysthøj
Dyssevangen 51 Dyssevangen 30 Dyssevangen 37
Medlem af bestyrelsen fra 2012 Medlem af bestyrelsen fra 2017 Medlem af bestyrelsen fra 2008
Revisor 1: Revisor 2: Suppleant 1:
Niels Mandrup Hans Holmgren Sven Bering
Dyssevangen 61 Dyssevangen 63 Dyssevangen 21
Suppleant 2:
Stillingen er
Ledig

 

Skriv et svar